Általános Szolgáltatási Feltételek

Triost Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 56.
Mobil: +36 30 768 52 57
E-mail: triostkft@gmail.com
Web: borsod.jobbfolia.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A Digital Home Kft. (továbbiakban Forgalmazó, vagy Kivitelező) elektromos fűtésrendszerek értékesítésével, telepítésével, és Generál kivitelezéssel foglalkozó gazdasági társaság. Forgalmazó köteles az adott feladat jellegéből fakadó előírások és Megrendelő igényeinek maradéktalan figyelembe vétele mellett, a jelen szerződésben és annak mellékletét képező Ajánlati Összesítőben részletezett termékeket beépíteni és az abban foglalt kapcsolódó szolgáltatásokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezni.

Tervezés és ajánlatkészítés

Forgalmazó a fűtésrendszerek, és munkálatok tervezésekor a hatályos építésügyi rendelkezéseknek megfelelően az elvárt gondossággal tervezi meg és első osztályú minőségben építi be fűtési rendszereit, vagy kivitelezi építőipari munkálatait. Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor, méretezésekor a Megrendelő által szolgáltatott felhasználási módok, műszaki paraméterek és energetikai számítások alapján méretezi a fűtésrendszert a – 7/2006. (V. 24.) TNM Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló – rendelet alapján meghatározott hőmérsékleti értékek figyelembe vételével, amennyiben Megrendelő ettől eltérő méretezést (fűtésteljesítményt) külön nem igényel. Amennyiben a meglévő, illetve tervezett építmény jellege és hőigénye a valóságban ettől eltérő és a Megrendelő által tervezéshez megadott információk nem fedik a valóságot, Forgalmazó elhárít minden ebből fakadó felelősséget.
Az árajánlatban vagy szerződésben szereplő telepítési, kivitelezési díjak – amennyiben ez külön nincs meghatározva – hivatalos munkanapokon, reggel 8 és 18 óra közötti munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő kérésére a munkavégzés ettől eltérő időpontban történik, a munkadíjra felár kerül felszámításra.

Megrendelés

Megrendelő megrendelését az info@jobbfolia.hu e-mail címre küldött megerősítő levelével, írásban adhatja le, az Ajánlati Összesítő műszaki tartalmának és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával, vagy személyesen az előleg kifizetésével. Forgalmazó a Megrendelővel, vagy annak építőipari kivitelezési megbízottjával történt előzetes időpont egyeztetést követően telepíti a fűtésrendszert, vagy végzi el építőipari munkálatait.
A Megrendelő a megrendeléssel, és/vagy a vállalkozói szerződés aláírásával elfogadja, hogy minden információval tisztában van a technológiával kapcsolatban, és a későbbiek folyamán nem róható fel semmilyen információs hiánya miatti problémából eredő kár a Vállalkozó részére.

Műszaki előkészületek

A megrendelés során a Forgalmazó tájékoztatást nyújt Megrendelőnek a rendszerek telepítéshez szükséges műszaki előkészületekről, mely a fűtésrendszer telepítésének, vagy a kivitelezésnek a feltétele. Amennyiben e feltételek nem-, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, Forgalmazó jogosult a munkát megtagadni, illetve előzetes egyeztetés után a telepítéshez, vagy a kivitelezéshez szükséges többletmunkálatok anyag- és munkaköltségét Megrendelőre áthárítani. Amennyiben az Ajánlati Összesítőben feltüntetett és tervezett rendszer, vagy munkálat műszaki- vagy egyéb okokból a kivitelezés során módosításra kerül, ennek műszaki részleteit és pénzügyi vonzatát a Forgalmazó előre egyeztetni köteles Megrendelővel. A Megrendelő által kifejezetten kért vagy fentiek alapján jóváhagyott mennyiségi változás költségeit Megrendelő köteles a telepítési munka során Forgalmazónak megfizetni.
Amennyiben fűtési rendszer telepítése történik meg, a munkálatok megkezdése előtt a kivitelezést végző személy az alsó betonréteg páratartalom mérésének elvégzésekor 2% feletti anyag páratartalmat tapasztal, a munkálatok megkezdésének elhalasztása szükséges, és az ekkor alkalmazandó költség megfizetését vállalja a Megrendelő.
A fűtésrendszer kivitelezése esetén Megrendelő köteles minden további rétegrendben következő, vagy megelőző rétegnek utánakérdezni. Minden szigetelő anyag, vagy burkolati anyag megvásárlása előtt érdemes tájékoztatni a terméket értékesítő személyt, hogy az elektromos padlófűtés esetén alkalmazható-e. Minden abból eredő probléma, ami nem megfelelő rétegrend miatt keletkezik a Forgalmazó, vagy Kivitelező felelősséget nem vállal.

Fizetési feltételek

A telepített rendszerek és munkadíjak az Ajánlati Összesítőben szereplő módon és összegben kerülnek kiszámlázásra. Megrendelő megrendelését az ajánlat elfogadását követően előleg megfizetésével, számla ellenében, készpénzben, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással véglegesíti. Az előleg megfizetése foglalónak minősül, mellyel mindkét fél egyetért.
Az előleg összege az elszámolása során jóváírásra kerül.
Az infra fűtési rendszerre vonatkozó teljes összeget, legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt 15 munkanappal át kell utalni a Megrendelőnek. A munkálatok során beépített termékek tulajdonjogát annak maradéktalan megfizetéséig Forgalmazó fenntartja. Amennyiben a kivitelezés a Megrendelőre róható hibából elmarad, azt köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 5 munkanappal Forgalmazó felé jelezni. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, úgy a Forgalmazó a munkadíj összegének 50%-ával megegyező többletköltséget, minimum nettó harmincezer forintot jogosult felszámolni a Megrendelő felé. Megrendelő ugyanezen díjak megfizetésén felül, a kiszállási díj megtérítésére is kötelezett, amennyiben a telepítési helyszín és az előkészületek a fűtésrendszer szakszerű kivitelezését és átadását nem teszik lehetővé.
A kivitelezési helyszínt minden esetben a Forgalmazó által megküldött telepítés előtti útmutató alapján kell előkészíteni. A Forgalmazóra hárítható hiba miatt elmaradt munka esetén Forgalmazó a Megrendelő által előleg formájában megfizetett teljes díj maradéktalan visszafizetésére kötelezett.

Átadás-átvétel

Forgalmazó vagy alvállalkozója a fűtésrendszerek installálását és próbabeüzemelését követően köteles a rendszert Megrendelőnek a teljesítési igazolás aláírását követően üzemkészen átadni, valamint biztosítani a mérési jegyzőkönyvet és a használati útmutatókat.
A Megrendelő vagy képviselője köteles a munkavégzés vagy javítás, ill. karbantartás befejezésekor, vagy a Vállalkozóval egyeztetett időpontban, a Vállalkozóval közösen, a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel a munkavégzés befejezésekor, vagy az erre megállapodott időpontban a Megrendelő vagy Képviselőjének távolléte miatt meghiúsul, akkor az átadás- átvétel lefolytatására a Felek egy új időpontban állapodnak meg. Ezen esetben a Vállalkozót nettó 30 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.
Amennyiben a Megrendelő által, a Vállalkozási szerződésben megjelölt a műszaki átvételért és teljesítés igazolásért felelős személy bármely okból kifolyólag nem tud személyesen az átadás-átvételi eljárás lefolytatásában részt venni, akkor a Megrendelő mást is megbízhat az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával megbízott helyettesítő személy részére hivatalos, cégszerűen aláírt meghatalmazást kell, hogy adjon, mellyel felhatalmazza, hogy helyette az átadás-átvételi eljárás lebonyolítsa. A hivatalos meghatalmazás eredeti példányát, a helyettesítő személy, a Vállalkozót a helyszínen képviselő, az átadás-átvételi eljárást lebonyolító munkatársának adja át, az eljárás megkezdésekor. Amennyiben a Megrendelő bármely okból kifolyólag nem biztosítja a szerződésben megjelölt a műszaki átvételért és teljesítés igazolásért felelős személy távolléte miatt, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásában a megfelelő helyettesítést, úgy az átadás-átvételi eljárás megtörténtnek tekintendő, ha más írásos megállapodás nem történt erre vonatkozólag, az átadás-átvételi eljárás időpontjáig.

Munkavégzési terület

A munkavégzés helye a munkaterület, melynek pontos címe a Felek által aláírt szerződésben, vagy megrendelésben van meghatározva.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, a Vállalkozó közvetlen bejutását a munkaterületre biztosítja, így járul hozzá a Vállalkozónak a szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti tevékenységének elősegítéséhez. Amennyiben a Megrendelőnek a munkaterület feletti rendelkezési joga a szerződés hatálya alatt, illetve a Vállalkozó számlájának teljes kiegyenlítése előtt megszűnne, úgy a megszűnés időpontja előtt legalább 5 munkanappal, a megszűnés időpontjáról köteles a Vállalkozót írásban és telefonon is értesíteni. Ezen értesítés elmulasztása esetén, vagy ha a munkaterületre való közvetlen bejutást és a szerződés vagy jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti vállalkozói tevékenységet a Megrendelő nem tudja a Vállalkozónak biztosítani, úgy a Vállalkozót ért kárért, ill. többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel és megtérítéssel tartozik.
A munkavégzés időpontját a Felek telefonon, szükség esetén írásban egyeztetik, lehetőség szerint 2 héttel a kivitelezés előtt, a már beküldött telepítés előtti lista aláírását, és beküldését követően. A Megrendelő a munkavégzésre egyeztetett időpontban köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, zavartalan, kizárólagos és biztonságos használatot biztosítva, a Vállalkozó részére átadni. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő ezen kötelezettségét, teljes egészében nem teljesíti.
Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a Megrendelő csak késve tudja biztosítani a Vállalkozó vagy Alvállalkozója munkaterületre való bejutását, és a munkaterület, jelen ÁSZF 3/c pontban leírtak szerinti átadását, akkor a Vállalkozót a várakozási időre, valamint a munkaterület zavartalan és kizárólagos használhatóságának nem biztosításából fakadó hosszabb idejű munkavégzésre vonatkozóan költségtérítés illeti meg. Ennek összege 10 000 Ft + áfa / megkezdett óra / jelen lévő vállalkozói létszám. A munkaterületről való kipakolást a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója nem tudja elvégezni, a munkaterületnek, a kivitelezés időpontjában már szabadnak kell lennie.
Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a Megrendelő nem tudja a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni, vagy nem tudja biztosítani a Vállalkozónak a munkaterületre való bejutását, munkaterület zavartalan, kizárólagos és biztonságos használatát, akkor a Vállalkozó nem köteles munkát végezni, és a munkaterületről levonulhat. Ezen esetben a Vállalkozót nettó 100 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.
Amennyiben a munka megkezdésekor, padlófűtés telepítése esetén a munkaterületen lévő beton nedvessége 2% feletti, a Vállalkozó nem köteles munkát végezni, és a munkaterületről levonulhat. Ezen esetben a Vállalkozót nettó 100 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.
A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a munkaterületen helyszíni munkavégzéshez szükséges elektromos áramot és az illemhely használatát.
A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor írásban nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.
A Vállalkozó köteles a munkavégzés befejeztével a munkaterületet az átvett állapotban, a munkavégzésével keletkező hulladékoktól megtisztítva visszaadni. Amennyiben a keletkezett hulladék a helyszíni hulladékgyűjtőbe nem helyezhető el, és a Felek között ezzel kapcsolatban más megállapodás nem jött létre, akkor az elszállításáról Vállalkozó saját költségén gondoskodik.
A fűtésrendszer kivitelezése esetén a megrendelő köteles minden további rétegrendben következő, vagy megelőző rétegnek utánakérdezni, azt a szakmai elvárásoknak megfelelően telepíteni/kivitelezni, és olyan anyagokat használni, ami alkalmazható elektromos fűtés esetén. Minden olyan problémáért, ami a nem megfelelő rétegrend miatt keletkezik, a vállalkozó nem vállal felelőséget.

Garanciális feltételek

Forgalmazó a beépített berendezések és kiegészítők rendeltetésszerű működőképességére a műszaki átadás és a teljesítési igazolás napjától számított 10 év jótállást vállal (infra fűtés telepítés esetén). Építőipari munkálatok elvégzése esetén a Kivitelező a törvényileg előírt jótállási időt vállalja. A jótállás nem terjed ki az átadás-átvételt követően előállt mechanikai sérülésekre, a Megrendelő, vagy megbízottja által kiépített elektromos hálózati anomáliák (feszültségingadozás, szakszerűtlen elektromos előkészítés stb.) által okozott meghibásodásokra, a határoló szerkezetek hő-, vagy vízszigetelésében keletkezett károsodásra, vagy a rendszerben történt „idegenkezű beavatkozásra” visszavezethető meghibásodásokra. A Forgalmazó kizárólag a telepített termékekre vállalja a garanciát, azok szállítására, vagy a termosztát le- és fel szerelésére nem. A termék elszállásához szükséges kiszállási költség a megrendelőt terhelik.
A garancia nem vonatkozik a termosztátok elemcseréjére, más kivitelező által a rendszerhez illesztett berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen üzemeltetés és használat, túlterhelés, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.
A garancia érvényét veszti ha a berendezést a Vállalkozón, vagy az általa megbízott alvállalkozóján kívül más már javította, karbantartotta.
Garanciális javítás elvégzését, vagy felmerült probléma feltárást a Vállalkozó 3 munkanapon belül vállalja. A telepített berendezések bármely okból fakadó működésképtelenségéből eredő károkért és többletköltségekért, a gyártót, az importőrt vagy a Vállalkozót felelősség nem terheli, így velük szemben ilyen okból kártérítési, kárpótlási, megtérítési igény nem érvényesíthető.
A Vállalkozó a garancia idő alatt is kiszállási díjat számít fel a javítás, hiba keresés vagy karbantartás esetében, ha a Vállalkozó telephelye és munkavégzés helyszíne közötti távolság több mint 5 km.
A berendezések működésképtelené tevése, vagy a szolgáltatás előtti állapot visszaállítása következtében a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely üzemszerű működés esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat, erről végérvényesen lemond.
A garancia érvényét veszti a Vállalkozó hatáskörén kívül esők általi szakszerűtlen telepítés, szerelés, beépítés, kivitelezés vagy beüzemelés esetén, rendszeres és szakszerű karbantartás elmaradása esetén. Megszűnik a garancia a rendszerhez illesztett egyéb berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, túlterhelés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.
Nem érvényesíthető a garancia igény ha a telepített berendezés meghibásodása, vagy a berendezésében keletkező elváltozás, az adott berendezésre vonatkozó leírásban vagy műszaki adatlapján szereplő működési hőmérsékleti tartományokon kívüli hőmérséklet következménye, vagy ha a berendezés lúgos, savas hatású, ill. egyéb más, a berendezésre károsa hatású vegyi anyagok, ártalmas gázok, gőzök hatásainak lett kitéve.
A fűtőfólia ideális működési környezete beton alá történő telepítés esetén 1,5-2% CM (beton nedvességtartalom) között van. Amennyiben a beton nedvességtartalma ettől nagyobb, előfordulhat, hogy a nedves beton elektrokémiai reakciója miatt, szivárgó áram jelenhet meg. Amennyiben ez a szivárgó áram meghaladja, vagy túllépi az áramkörbe kapcsolt életvédelmi relé határértékét, az működésbe léphet. Ez a jelenség nem jelenti a fűtési rendszer hibáját, nem képezi a reklamáció alapját.

A megrendeléstől történő elállás

A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést és a kifizetést követően amennyiben el akar állni a megrendeléstől, csak és kizárólag a munkadíj bruttó összege jár vissza az ügyfélnek, az is csak abban az esetben ha a telepítés még nem történt meg. Az általa megvásárolt termékek ebben az esetben GLS futárszolgálattal az ügyfél költségére kerül kiszállításra.
A Megrendelő továbbá vállalja, hogy ha a megrendelés és a kivitelezés között 2 hétnél több telik el, a munkadíj visszafizetéséből a Vállalkozónak jogában áll tárolási díjat felszámolni, mely levonásra kerülhet a visszafizetendő munkadíjból.
A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Megrendelőlap, vagy a vállalkozási szerződés aláírásra kerül, a teljes költségvetési összegnek, a 10%-t a megrendeléstől való elállás esetén is megfizeti.

Tárolási költségek

A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő kifizette a megrendelt munkálatok díját, a kivitelezési időpontig díjmentesen tárolja a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagokat.
Díjmentesség maximum 3 hónapig érvényes, ezt követően a Megrendelőnek írásban kell kérvényeznie a további díjmentességet.
Tárolási költség a díjmentességi időszak lejárta esetén: 1.500 Ft/nap+Áfa

Egyéb rendelkezések

A felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi olyan, a másik féltől származó információt, amely a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a tudomásukra jut, vállalják továbbá, hogy az ily módon tudomásukra jutott információkat harmadik személlyel nem közlik. Ez különösen vonatkozik a Forgalmazó által forgalmazott rendszerek megtervezése során kiadott műszaki tartalmakra, számításokra és tervekre, mely a Forgalmazó szerzői jogok által védett tartalma. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat megkísérlik megegyezéssel megoldani. Amennyiben mégis bírósági peres útra kerülne a felek közötti jogvita, úgy felek kikötik – hatáskörtől függően – a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Felek rögzítik, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a szerzői jogról szóló többször módosított 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A szerződés, és a benne leírt vállalkozói díj tartalmazza a berendezések árát, a kivitelezés költségeit, a felsorolt anyagfelhasználást és munkákat, a tételes műszaki tartalomban leírtak szerint.
A vállalkozói díj nem tartalmaz a tételes műszaki tartalomban leírtakon kívüli berendezéseket, anyagfelhasználást és munkavégzést. Pl. kőműves és lakatos munkálatokat, burkolást, gipszkartonozást, szerelődobozok kialakítását, ára ellátás biztosítását. Ezen előkészítő munkálatokat – amennyiben a szerződésben nem szerepelnek – a Megrendelő végzi el, még a Vállalkozó általi munkavégzés megkezdése előtt, a Vállalkozó szóbeli és írásbeli instrukciói, vagy rajzok alapján.
A vállalkozói díj, amennyiben a szerződésben ez nem szerepel, nem tartalmaz érintésvédelmi, vagy egyéb speciális vizsgálatot, ezekhez tartozó jegyzőkönyv, ill. megvalósulási dokumentációk, tervrajzok, műszaki rajzok elkészítését. Nem tartalmaz építési napló vezetését, vagy abba bejegyzést. Nem tartalmaz építési engedély vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés mellett megvalósuló kivitelezésekhez előírt felelős műszaki vezetést, ill. ezek költségét. Ezen tevékenységeket, vizsgálatokat, dokumentációkat, ill. rajzokat a Vállalkozó csak a Megrendelő írásos megrendelése alapján végzi, ill. készíti, vagy alvállalkozóval végezteti, ill. készítteti el, külön díjazás ellenében. Egyéb, a tételes műszaki tartalomban nem szereplő munkálatok és felhasznált anyagok elszámolása a műszaki átadáskor történik, a választható opciókban, szerződésmódosításban, kiegészítésben, munkalapon, mellékletben vagy árajánlatban leírtak szerint.
A Vállalkozó nem köteles meggyőződni arról, hogy a szerződés szerinti munkáknak, a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges-e bármilyen hatósági, önkormányzati, stb. engedély. Amennyiben a hatályos törvények szerint, a szerződés szerinti munkáknak a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges önkormányzati, hatósági, stb. engedélyek beszerzése, akkor az a Megrendelő feladata és költsége, még a Vállalkozóval történő szerződés aláírása előtt.
A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor – amennyiben ez a hatályos törvények szerint szükséges – rendelkezik érvényes hatósági, önkormányzati, stb. engedéllyel és így jogában áll a szerződés szerinti munkát a munkaterületen elvégeztetni, ill. jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött szerződésben leírtak szerint rendelkezik a munkaterület felett. Ezen munkaterület feletti rendelkezési jog, engedély vagy engedélyek hiányából fakadó, minden a Vállalkozót ért kárért és többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel, kártérítéssel és megtérítéssel tartozik a Vállalkozó felé. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 5 napon túl szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét, beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok árát, az elvégzett munkákat, valamint a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is leszámlázni. A Megrendelő köteles, ezen számlán szereplő összeget a Vállalkozó részére, a számlán szereplő határidőig kifizetni. A Vállalkozó köteles a leszámlázott tárgyi dolgokat a Megrendelőnek átadni.
A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

Beépített termékek használata

A Megrendelő a szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ingatlanjába telepített termékek kezelését pontosan megismerte, és az előírásoknak megfelelőn kezeli azt. Ellenkező esetben, amennyiben a Megrendelő hibájára felróhatóan kezelési hibára visszavezethetően kell a Forgalmazónak a Megrendelő ingatlanjához kiszállni, a felmerülő kiszállási költségek kifizetésére kötelezhető. Ellenkező esetben a helyreállítási munkálatok nem kerülnek elvégzésre.

Adatkezelés

Az ajánlatkészítés során Forgalmazó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott személyes és műszaki jellegű adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megbízás teljesítése nem kivitelezhető. A megrendelt termékekről és szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Megrendelő ezúton hozzájárul, hogy Forgalmazó saját statisztikai elemzéseihez és a megfelelő terméktámogatás színvonalának fenntartása érdekében az ügyfél által megadott műszaki tartalmakat és egyéb adatait tárolja, illetve saját rendszerében felhasználja.

Telepítési időpont változás

A Forgalmazó fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a telepítésre kiírt dátummal egyidőben a kivitelezéssel megbízott szakemberei betegség miatt nem tudják vállalni a telepítési, vagy kivitelezést az időpontot mindenféle szankció nélkül azt megváltoztassa. Különös tekintettel járvány időszakban.

Ezen ÁFSZ 2021.05.04-től visszavonásig érvényes.

Budapest, 2021.05.04.

Pin It on Pinterest